Hem
DEA-föreningen
Kontakt
Styrelse 2021
Stadgar
Kulturarvet - Kafferepet
Völvan en spåkvinna
Bli medlem/årsavgift
www.kvinnomuseet.se
KVINNOKARTOR
Nätverket Kvinnokartor i Sverige
Rapporten om Sveriges Länsmuseer.
Dea:s arkiv
Digitala uppslagsverk
Sök

DEA föreningen för Kvinnohistoriskt museums
Stadgar

 

Reviderade på årsmötet 27 februari 2010; årsmötet 11 mars 2012; extra årsmöte 14 december 2014

 

§ 1    

Dea-föreningen för kvinnohistoriskt museum är en partipolitiskt och religiöst obunden kvinnoorganisation.

 

§ 2     

Föreningens mål är kvinnohistoriska museer och jämställdhet mellan kvinnor och män inom andra museer.

 

§ 3    

För att uppnå denna målsättning skall föreningen verka för upprättandet av ett statligt kvinnohistoriskt museum och för att regionala länsmuseer uppmärksammar kvinnors kulturhistoria  i samma omfattning som mäns, och skildrar den på ett jämställt sätt, samt skapa opinion, debatt och uppmärksamhet kring kvinnors historia och kultur.

 

§ 4     

Medlemskap beviljas enskilda kvinnor som sympatiserar med föreningens målsättning och vill
arbeta för dess förverkligande. Medlem ska följa föreningens stadgar och betala
fastställd årsavgift.

Kvinnoorganisationer kan vara stödmedlem. Stödmedlem ska följa föreningens stadgar och betala fastställd årsavgift. Stödmedlem har förslagsrätt men ej rösträtt på årsmötet.

 

§ 5     

Medlemsavgift för innevarande år skall vara betald före årsmötet för att medlemskapet skall vara giltigt på årsmötet.

 

§ 6    

Styrelsen leder föreningens arbete enligt stadgarna och den enligt den av årsmötet fastställda verksamhetsplanen.

 

§ 7    
Verksamhetsår är lika med kalenderår.

 

§ 8     

Firman tecknas av ordföranden, kassören och ytterligare en ledamot av styrelsen, två i förening.

 

§ 9     

Årsmötet är organisationens högsta beslutande organ. Årsmötet skall hållas före april månads utgång, och skall innehålla följande punkter:

         

1.      Årsmötets öppnande
2.       Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
3.       Fastställande av röstlängd
4.       Val av mötesordförande
5.       Val av mötessekreterare och två justerare tillika rösträknare
6.       Godkännande av dagordning
7.       Styrelsens verksamhetsberättelse
8.       Fastställande av balans- och resultaträkning
9.       Godkännande av revisorernas berättelse
10.     Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
11.     Fastställande av verksamhetsplan
12.     Beslut om motioner och propositioner
 
13.     Fastställande av årsavgift
14.     Fastställande av budget
15.     Val av ordförande på ett år
16.     Val av ledamöter på två år
17.     Ev. fyllnadsval
18.     Val av revisor och revisorersättare
19.     Val av två personer till valberedning

20.     Övriga frågor 
21.     Avslutning

 

§ 10   

Kallelse till årsmötet skall vara medlemmarna tillhanda senast fyra veckor före årsmötet.

         

§ 11  

Extra årsmöte skall hållas om styrelsen finner det påkallat eller minst 25 % av medlemmarna begär det. Kallelse till extra årsmöte ska vara medlemmarna tillhanda senast två veckor före mötet. På extra årsmöte får endast de ärenden som angivits i kallelsen behandlas.

 

§ 12   

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen till handa minst två veckor före årsmötet.


§13
Vid årsmöte har varje medlem en röst. Rösträtten är personlig (och kan/kan inte utövas genom ombud).

§14
Beslut fattas med bifallsrop (acklamation) eller om så begärs, efter omröstning (votering).             Omröstning sker öppet, utom vid personval där sluten omröstning ska äga rum om någon begär detta. Beslut fattas, såvida dessa stadgar ej föreskriver annat, med enkel majoritet. Vid lika röstetal gäller den mening som ordföranden biträder, vid personval sker dock avgörandet genom lottning.

Ledamot av styrelsen får inte delta i beslut om ansvarsfrihet för förvaltningsåtgärd för vilken denne är ansvarig, inte heller vid val av revisor.

Mötet är beslutsmässigt med det antal röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.

§ 15   

Medlem som motarbetar föreningens ändamål, verksamhet och utveckling kan uteslutas av årsmötet.

 

§ 16   

Ändring av dessa stadgar beslutas av årsmötet.

 

§ 17   

För organisationens upplösning krävs att beslut om detta fattas med 2/3 majoritet vid årsmöte. Eventuella tillgångar vid organisationens upplösning överlämnas till ändamål som överensstämmer med föreningens syfte.

 

Uppdaterat 2015-03-23
Dea-föreningen för Kvinnohistoriskt museum • info@dea-kvinnomuseer.nu • Bankgiro: 5766-3593.
Provided by Webforum