Hem
DEA-föreningen
Kontakt
Styrelse 2020
Stadgar
Kulturarvet - Kafferepet
Völvan en spåkvinna
Årsmöteshandlingar
Dagordning till årsmötet
Verksamhetsberättelse 2020
Valberedningens förslag
Bli medlem/årsavgift
www.kvinnomuseet.se
KVINNOKARTOR
Nätverket Kvinnokartor i Sverige
Rapporten om Sveriges Länsmuseer.
Dea:s arkiv
Digitala uppslagsverk
Sök

DEA-föreningens årsmöte den 18 april 2021           
Förslag till dagordning
         

 1. Årsmötets öppnande
 2. Val av mötesordförande
 3. Val av mötessekreterare och två justerare tillika rösträknare.
 4. Fråga om mötet är stadgeenligt utlyst
 5. Fastställande av röstlängd 
 6. Godkännande av dagordning
 7. Styrelsens verksamhetsberättelse
 8. Fastställande av balans- och resultaträkning
 9. Godkännande av revisorernas berättelse
 10. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen
 11. Fastställande av verksamhetsplan
 12. Beslut om motioner och propositioner 
 13. Fastställande av årsavgift
 14. Fastställande av budget
 15. Val av ordförande på ett år
 16. Val av ledamöter på två år
 17. Fyllnadsval av en ledamot
 18. Val av revisor och revisorsersättare
 19. Val av två personer till valberedning
 20. Övriga frågor 
 21. Avslutning


Uppdaterat 2021-03-29
Dea-föreningen för Kvinnohistoriskt museum • info@dea-kvinnomuseer.nu • Bankgiro: 5766-3593.
Provided by Webforum